Zákon na ochranu zvířat proti týrání 2016 - aktuální úplné znění (zákon č. 246/1992 Sb.)

                                                                                                  odkaz zde:  http://www.pracepropravniky.cz/zakonyČeská národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Ohleduplné chování ke zvířatům by mělo být především morální a lidskou povinností.

Máte podezření na týrání zvířete?

  • můžete se obrátit s podnětem k prošetření podmínek, v jakých zvířata žijí, na místně příslušnou krajskou veterinární správu  kontakt najdete na   https://www.statnisprava.cz/, (vzor podnětu zde), nebo
  • obrátit se na obecní úřad obce s rozšířenou působností s podnětem na zahájení přestupkového řízení (nebo řízení o správním deliktu)
  • Formulář pro nahlášení týrání zvířat - 2 minuty vašeho času mohou zachránit život!!  Díky tomuto jednoduchému online formuláři můžete rychle .
  •                                                                    Odkaz zde:    http://pes.help24.cz/nahlaseni-tyrani-zvirat.php

Dokonce i nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) přiznává zvířatům zvláštní postavení tím, že je odlišuje od věcí a stanoví, že živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu jako smysly nadaný živý tvor.

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, pak v § 2 některá bolestivá a krutá jednání vůči zvířatům výslovně zakazuje a při porušení tohoto zákazu dále stanoví sankce v podobě pokuty nebo odebrání zvířete.

Podle tohoto zákona je chráněna naprostá většina zvířat, tedy všechna zvířata kromě bezobratlých živočichů, ať už jde o zvířata volně žijící nebo chovaná v zajetí (v hospodářských chovech, tj. na maso, i zájmových chovech, tj. jako domácí mazlíčci).

Za týrání se považuje jednání uvedené v ustanovení § 4 tohoto zákona, např.:

  • omezování výživy zvířete včetně jeho napájení
  • chování zvířat v nevhodných podmínkách
  • zacházení se zvířetem, které vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání,
  • usmrcení způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení, nebo
  • opuštění zvířete s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat aj.


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .